Spływ Twardzieli - regulamin

Regulamin Spływu Twardzieli Memoriału Andrzeja Balona Tarasiewicza

regulamin_splywu.jpg

I. Forma imprezy
1. Spływ Twardzieli Memoriał Andrzeja Balona Tarasiewicza jest imprezą rekreacyjną, zawierającą elementy turystyki krajoznawczej, związanej ściśle z rekreacyjnym nurkowaniem swobodnym.
2. Celem Spływu Twardzieli jest ukazanie walorów Pojezierza Mazurskiego w sezonie zimowym poprzez zabawę w ciekawej i oryginalnej formie. Organizatorzy pragną również uczcić pamięć zmarłego w 1998 roku Andrzeja Balona Tarasiewicza.
3. Cykl imprez związanych ze Spływem Twardzieli służy propagowaniu szeroko pojętej turystyki podwodnej.

II. Organizatorzy
Organizatorem Spływu Twardzieli Memoriał Andrzeja Balona Tarasiewicza jest Klub Płetwonurków Płetwal. Płetwał jest klubem PTTK oddział Wielkich Jezior Mazurskich i działa przy Komisji Działalności Podwodnej Zarząd Główny PTTK.

III. Miejsce i czas trwania
Impreza pod nazwą Spływ Twardzieli Memoriał Andrzeja Balona Tarasiewicza rzeką Krutynia odbywa się w ostatni weekend lutego każdego roku. Umiejscowienie imprezy będzie uzależnione od jej poszczególnych atrakcji:

 • spływ rzeką Krutynią odbywa się w sobotę w miejscowości Krutyński Piecek z metą w Ukcie,
 • bal płetwonurka odbywa się w sobotę wieczorem (miejsce wskazane w zgłoszeniu),
 • nurkowanie podlodowe (dla chętnych) odbywa się w niedzielę przed południem w miejscu wskazanym w zgłoszeniu.

IV. Charakterystyka imprezy
Spływ Twardzieli to cykl przedsięwzięć odbywających się pod wspólną nazwą Spływ Twardzieli Memoriał Andrzeja Balona Tarasiewicza rzeką Krutynia, na które się składają:
1. Spływ Twardzieli

 • celem spływu jest pokonanie wpław (zgodnie z zasadami uczestnictwa) w dowolnym czasie wyznaczonego przez organizatorów odcinka rzeki Krutynia.
 • Spływ Twardzieli nie jest wyścigiem, w którym liczy się czas pokonania trasy oraz zajęte miejsce. To próba pokonania sił natury oraz własnych słabości w utrudnionych warunkach.

2. Bal Płetwonurka
Bal Płetwonurka odbędzie się w kwaterze głównej spływu (miejsce podane zostanie w późniejszym terminie). W części oficjalnej balu nastąpi podsumowanie spływu, wręczenie certyfikatów twardziela oraz certyfikatów potwierdzających podjęcie próby zostania twardzielem. Nastąpi również losowanie nagród dla Twardzieli oraz nagród pocieszenia. W części nieoficjalnej odbędzie się zabawa o charakterze integracyjnym.
3. Niedzielne nurkowanie podlodowe

 • niedzielne nurkowanie podlodowe odbywa się na zasadach określonych przepisami dotyczącymi rekreacyjnego nurkowania swobodnego. Uczestnictwo w niedzielnym nurkowaniu podlodowym odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 • Ostateczne ustalenia dotyczące nurkowania podlodowego uzależnione są od zainteresowania uczestników, panujących w danej chwili warunków atmosferycznych oraz innych elementów mających zapewnić komfort i bezpieczeństwo uczestnikom

4. Płetwanalia

Płetwanalia to impreza towarzysząca obejmująca prezentację sprzętu nurkowego użyczonego przez dystrybutorów i przedstawicieli producentów, prelekcje tematyczne, wystawy, pokaz slajdów, prezentację ofert turystycznych związanych z turystyką nurkową.

V. Zasady uczestnictwa

 • uczestnikiem Spływu Twardzieli może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca przynajmniej podstawowe uprawnienia nurkowe;
 • w szczególnych przypadkach organizator może dopuścić do uczestnictwa osobę nie posiadającą uprawnień nurkowych;
 • każdy uczestnik Spływu Twardzieli zobowiązany jest przedstawić organizatorowi aktualne badania zdrowotne dopuszczające do udziału w imprezie lub przedstawić aktualny wpis w książeczce nurkowej, potwierdzony przez uprawnioną do tego osobę;
 • każdy uczestnik bierze udział w Spływie Twardzieli Memoriale Andrzeja Balona Tarasiewicza rzeką Krutynia na własną odpowiedzialność,
 • warunkiem wzięcia udziału w Spływie Twardzieli jest pisemne potwierdzenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią regulaminu imprezy oraz akceptacji jego warunków, umieszczone na karcie zgłoszeniowej imprezy;
 • warunkiem wzięcia udziału w Spływie Twardzieli jest dokonanie przez uczestnika stosownych opłat, związanych z przeprowadzeniem imprezy;
 • uczestnicy spływu pokonują wyznaczoną trasę dowolną techniką w dowolnym czasie;
 • uczestnik spływu może w trakcie pokonywania trasy spływu przytrzymywać się łodzi asekuracyjnej;
 • wejście na pokład łodzi asekuracyjnej w trakcie pokonywania trasy spływu jest równoznaczne z decyzją o przerwaniu pokonywania trasy spływu przez uczestnika;
 • uczestnik może robić dowolną liczbę postojów w trakcie pokonywania wyznaczonej trasy, nie opuszczając przy tym jednak koryta rzeki;
 • wyjście z wody (opuszczenie koryta rzeki) jest równoważne z przerwaniem próby pokonania wyznaczonej trasy;
 • uczestnik może w trakcie pokonywania trasy spływu spożywać napoje oraz posiłki regeneracyjne (nie opuszczając przy tym koryta rzeki), o ile nie ma ku temu przeciwwskazań zdrowotnych;- na trasie spływu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu,
 • każdy uczestnik może w każdej chwili przerwać pokonywanie wyznaczonej trasy;
 • strój i wyposażenie uczestnika Spływu Twardzieli:
 • uczestnik w trakcie pokonywania wyznaczonej trasy spływu może być ubrany w skafander typ "mokry". Zabrania się stosowania skafandrów innego typu;
 • uczestnik może być ubrany w dowolną ilość elementów skafandra typ "mokry", a także w dowolną ilość dodatków w postaci rękawic, skarpet i innych pod warunkiem, że są to też elementy o budowie typu "mokry";
 • uczestnik może także mieć w wyposażeniu zestaw nurkowy ABC, czyli płetwy, maska i rurka, a także nóż nurkowy. Dopuszcza się inne, nieuwzględnione, nie mechaniczne elementy wyposażenia;
 • uczestnik, który nie dopłynie do mety, otrzymuje certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w Spływie Twardzieli oraz nabywa prawo do losowania nagród pocieszenia. Wręczenie certyfikatów oraz losowanie nagród pocieszenia nastąpi podczas Balu Płetwonurka.
 • każdy uczestnik, który pokona wyznaczony przez organizatora odcinek, zgodnie z ustalonymi zasadami, otrzymuje w ramach uznania miano "Twardziela", potwierdzone specjalnym certyfikatem oraz nabywa prawo do losowania nagród. Wręczenie certyfikatów oraz przyznanie nagród nastąpi podczas Balu Płetwonurka.
 • ze względu na formę typowania zwycięzców, nagrody przyznawane są w drodze losowania.


VI. Opłaty

 • każdy uczestnik zobowiązany jest ponieść stosowne opłaty związane z organizacją i przeprowadzeniem imprezy;
 • wielkości, terminy oraz sposób dokonywania opłat podane są w karcie zgłoszeniowej będącej integralną częścią niniejszego regulaminu.

VII. Obowiązki organizatora

 • organizator zobowiązuje się do poinformowania zainteresowanych o ewentualnych zmianach dotyczących Spływu Twardzieli Memoriału Andrzeja Balona Tarasiewicza rzeką Krutynia, co najmniej 2 dni przed terminem imprezy;
 • organizator zobowiązuje się zapewnić opiekę asekuracyjną oraz lekarską na czas pokonywania wyznaczonej trasy spływu;
 • organizator zobowiązuje się zapewnić transport uczestników oraz sprzętu na trasie: Giżycko - start spływu; meta spływu - Giżycko- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę formuły/odwołanie spływu spowodowane warunkami atmosferycznymi.

VIII. Postanowienia końcowe
Organizator imprezy zastrzega sobie prawo dokonywania zmian, zobowiązując się jednocześnie do poinformowania o tym osób zainteresowanych w stosownym czasie.